Regulamin

  1. REGULACJE WSTĘPNE

1.1. Sklep Internetowy Adell Jeans, działający pod adresami podanymi w pkt. 1.2. zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: Piotr Pietruszewski-Gil,ul. Różana 12, 32-061 Rybna, NIP: 872-23-12-121, Regon: 360103630

1.2. Sklep dostępny jest pod adresem:

- adelljeans.com

1.3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu;

- Zamawiający - Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie.

- Usługodawca - firma Piotr Pietruszewski-Gil, ul. Różana 12, 32-061 Rybna, NIP: 872-23-12-121, Regon: 360103630

-

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2.2. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Regulamin może ulec zmianie.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sklepem zgodnie z prawem polskim.

2.5. Sklep dopuszcza możliwość sprzedaży towarów w krajach Unii Europejskiej oraz poza granice Unii Europejskiej. Każdy taki zakup wymaga wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu w celu ustalenia warunków sprzedaży.

2.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu Instagram.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

  1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, posiadające co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych. Warunkiem podstawowym do realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia poprzez serwis adelljeans.com

3.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaksięgowania wpłaty za towar na koncie bankowym Sklepu.

3.3. Sklep nie przyjmuje zamówień drogą telefoniczną.

3.4. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy i po akceptacji regulaminu sklepu.

3.5. W Sklepie można składać zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone: w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.6. Ceny podawane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.

3.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą potwierdzonych zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3.8. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego

  

  1. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem sklepu Internetowego adelljeans.com na rachunek bankowy: 92 1240 3002 1111 0011 0153 9662

4.2 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 

  1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest poprzez firmę kurierską Inpost.

5.2. Zamówienie może zostać anulowane w każdym czasie w przypadku:

- niekompletności lub nieprawdziwości danych przesłanych przez Zamawiającego,

- niepoprawności dokonanej zapłaty, w przypadku płatności przelewem lub przez system płatności elektronicznej,

- niedostępności towaru.

5.3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia, w szczególności z powodu niedostępności towaru, zawiadomi o tym Zamawiającego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.4. Modyfikacje w złożonych zamówieniach muszą zostać zaakceptowane przez obsługę Sklepu i przez nią wprowadzone.

5.5. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym.

5.6. Czas dostawy na terenie Polski to 3-5 dni robocze zaś na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej 3-15 dni roboczych.

5.7. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 7 dni roboczych w przypadku trudności w przygotowaniu produktów do wysyłki w deklarowanym czasie, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.

5.8. Ewentualne koszty dostawy produktów są podane na stronie Sklepu adelljeans.com

5.9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

5.10. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówień na te towary uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

5.11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

 

  1. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

6.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) zażądać wymiany Towaru na wolny od wad

2) lub zażądać usunięcia wady

3) lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Zamawiający powinien odesłać wadliwy towar na swój koszt na adres:

Piotr Pietruszewski-Gil, ul. Różana 12, 32-061 Rybna, NIP: 872-23-12-121, Regon: 360103630

6.4. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego. Sklep nie zwraca nigdy pieniędzy za pośrednictwem firmy doręczeniowej i nie przyjmuje przesyłek przysłanych do Sklepu za pobraniem.

6.5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru w Sklepie (paragon, potwierdzenie zamówienia). Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień stwierdzenia lub powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

6.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6.8. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki, do Wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód powstania uszkodzenia podczas transportu, czyli przed odbiorem przesyłki przez Zamawiającego (np. protokół spisany w obecności dostawcy wraz z jego podpisem). Towar należy odesłać razem z dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie oraz uzasadnieniem reklamacji.

 

7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

7.1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

7.2. Aby odstąpić od umowy należy w terminie 14 dni od otrzymania towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dokumentem potwierdzającym zakup danego towaru w Sklepie (np. paragon, faktura, potwierdzenie zakupu) a następnie odesłać towar w nieprzekraczającym terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Sklep nie przyjmuje przesyłek przysłanych do Sklepu za pobraniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.

7.4. Zwracany towar:

- nie powinien być używany, z wyjątkiem konieczności przymierzenia towaru;

- nie powinien być pozbawiony metek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu, opakowań;

- nie powinien być zniszczony w inny sposób;

- powinien być kompletny tj. zawierać wszystkie elementy w tym zapasowe guziki, zamki etc., o ile takie zostały do produktu dołączone.

7.5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.4. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Sklepowi odszkodowanie za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, itp. towaru. Sklep może dokonać potrącenia odszkodowania z należności za zwracane towary.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu Zamawiającemu ceny odesłanego towaru do Zamawiającego. Sklep nie zwraca środków za przesyłkę towaru. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej lub inny wskazany przez Zamawiającego.

 

OCHRONA DANYCH

8.1. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim oprócz firmom świadczących usługi niezbędne w procesie zamówienia (firma kurierska, opineo.pl).
8.3. Dane osobowe Użytkownika chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
8.4. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów wymienionych w pkt. 8.1.
8.5. Administratorem danych osobowych jest Sklep.